مديريت امور اداری در واقع جنبه های انسانی سازمان را در بر می گيرد، زيرا انسان عامل مهمی در نيل به اهداف سازمان و مديريت به شمار می رود. تحقيقات امروزی بيانگر اين واقعيت است که رابطه نزديکی بين نحوه مديريت منابع انسانی و امکان نيل به اهداف سازمانی وجود دارد، از اين روست که اين مديريت امروزه به منزله يکی از شريان های مهم و حياتی هر سازمانی محسوب می گردد. مديريت منابع انسانی تخصص ويژه ای است که کوشش می نمايد تا در جهت کسب رضايت کارکنان و تأمين هدف های سازمانی گام برداشته و سياست گذاری نمايد.

مديران منابع انسانی به طور کلی دارای دو نوع وظيفه می باشند:

اول: برنامه ريزی، سازماندهی، رهبری، نظارت و هماهنگی در واحد تحت نظارت خود و اجرای عمليات تاکتيکی.

دوم: وظايف اختصاصی يعنی انجام کليه عمليات لازم جهت استخدام، در زمان اشتغال و هنگام بازنشستگی تا پايان عمر يک نيرو.