مسؤولان   نمودار تشکيلاتي   نشاني  


نمايه فعاليت های اداری روزانه حوزه معاونت امور اجتماعی و خدمات شهری شهرداری به شرح زير است:

-   نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمان های وابسته،

-   نظارت بر حسن انجام امور و وظايف شهرداری در حوزه مرتبط با خدمات شهری،

-   مطالعه و ارجاع نامه ها و مکاتبات حوزه،

-   امضای مکاتبات و جوابيه های اداری حوزه،

بخشی از فعاليت های حوزه معاونت امور اجتماعی و خدمات شهری نيز توسط واحد کارشناسی اين حوزه پيگيری می شود.

 


واحد کارشناسی      طرح ها     نمودار تشکيلاتی     بالای صفحه

همان گونه که در ابتدای صفحه اشاره شد، بخشی از وظايف حوزه معاونت امور اجتماعی و خدمات شهری در اين واحد به انجام می رسد. فعاليت های روزمره اين واحد به قرار زير است:

-   تهيه و تدوين متن مکاتبات، جوابيه های اداری و اطلاعيه ها،

-   حضور در جلسات حوزه و تنظيم صورتجلسات،

-   بررسی پرونده های ارجاعی و پرونده هايی که نياز به کارشناسی دارند،

-   بررسی قوانين مربوط و تهيه دستورالعمل ها و آيين نامه های داخلی،

-   بازديد و بازرسی موارد مربوط به حوزه معاونت،

-   تهيه فرم های ويژه امور حوزه و قراردادهای مربوط،

-   ارائه طرح های اجرايی و آگهی های اجتماعی مانند روز بسيج پاکسازی، روز آراستگی شهر و اعلام برنامه ها از طريق روزنامه ها و صدا و سيما،

-   بررسی آمار ارسالی از شهرداري ها و حوزه های تحت پوشش و تهيه گزارش از آنها،

در اين واحد اقداماتی نيز به صورت طرح هايی صورت پذيرفته اند که فهرست آنها در صفحه طرح ها موجود است.

 

اداره سامان دهی معابر   طرح ها     نمودار تشکيلاتي     بالای صفحه

فعاليت های جاری اداره ساماندهی معابر بيشتر در قالب خدماتی هستند و عبارت اند از:

-   رفع معضلات دستفروشی در سطح شهر و جمع آوری مواردی که موجب سد معبر می شوند،

-   برخورد قانونی با مغازه دارانی که اجناس خود را در بيرون از مغازه قرار می دهند،

-   ايجاد بازارهای هفتگی جهت دستفروشان برای رفع معضل دستفروشی در سطح شهر،

-   رسيدگی به امور کيوسک های سطح شهر.

از طرفی زيرمجموعه های تشکيلاتی اداره ساماندهی معابر شامل دوائر امور کيوسک ها، ابلاغات و دادسرا، امور بازارهای گردشی، واحد رايانه، اجراييات، امور اداری، کارپردازی و حسابداری می گردند.

 

گلستان احمدی    مديريت       نمودار تشکيلاتي     بالای صفحه