معاونت     نمودار تشکيلاتي    نشاني و ارتباطات  

 

 

 

 

 

بالاي صفحه

نشانی :   خيابان فردوسی، روبروی خيابان رودکی

تلفن: 2358587،  نمابر: 2331215

نشانی پست الکترونيک:  technical@shirazcity.org