معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز از ابتدای سال 1381 واحد آموزش فرهنگ ترافیک شهر شیراز را توسط گروه مشاور تشکیل و فعال نمود. در این واحد با در نظر گرفتن ویژگیهای مخاطبین و با توجه به گروههای سنی مختلف در جامعه شیوه ها و ابزارهای آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مورد مطالعه قرار گرفت. از ابتدای سال 1382 به منظور اجرای برنامه های آموزش فرهنگ ترافیک و با به کار گیری ابزارهای مورد نیاز آموزشی و ارتباطی و در راستای برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری های گسترده، گروههای سنی مختلف به ویژه کودکان با هدف ارتقای سطح فرهنگ ترافیک تحت پوشش قرار گرفتند. برنامه های آموزش فرهنگ ترافیک در این واحد در سه مرحله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین گشته که در این پایگاه وب طرحها و اقدامات انجام شده مورد معرفی قرار گرفته است.