1. ايجاد تعامل بين مسئولين و كاركنان مسئولين و مردم و بالعكس  (( ارتباط درون و برون سازماني ))

2. برقراري ارتباط شهرداري با مردم و بالعكس .

3. برقراري ارتباط شهردراي با شوراهاي محلي و بالعكس .

4. ارتباط شهردراي با جرايد محلي و كشوري و راديو تلويزيون از طريق نشست هاي مختلف و انتشار اخبار ( با هماهنگي مديريت روابط عمومي شهردراي مركزي )

5. جمع آوري اخبار و آمار مربوطه و فعاليت ها و عملكردها و انعكاس به رسانه ها ( با هماهنگي روابط عمومي مركزي )

6. مطالعه جرايد محلي و كشوري و تهيه بريده جرايد مربوط به اخبار شهردراي

7. پاسخ به انتقادات و سئوالات شهروندان از طريق مطبوعات و ارسال نامه هاي مربوطه ( با هماهنگي مديريت روابط عمومي مركزي )

8. پاسخگويي به سئوالات شهروندان در ارتباط با امور مربوط به شهرداري .

9. همكاري با ستاد تسهيلات نوروزي ( با هماهنگي روابط عمومي شهردراي مركزي )

10. انتشار بروشور و نشريات مربوط به شهردراي در قالب ويژه نامه ها و روزنامه ها خاص شهرداري ( با هماهنگي روابط عمومي مركزي )

11. ارتباط نزديك با مسئولين شهردراي در جهت برگزاري سمينارها همايش ها افتتاحيه ها و جشنها ( با هماهنگي مديريت روابط عمومي مركزي )

12. تهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي و پوسترها و تراكت ها در رابطه با مراسم هاي مختلف اعم از ملي و مذهبي

13. تدارك برنامه هاي بازديد معاونت شهردار محترم و ديگر مسئولين از مناطق مختلف شهر محلات و مساجد .

14. انجام امور تشريفات مربوط به كليه مراسم ها

15. شركت در جلسات مشترك روابط عمومي هاي ادارات و سازمانها

16. تهيه عكس و فيلم از مراسم هاي مختلف

17. تدوين برنامه ساليانه مربوط به روابط عمومي