به پايگاه وب معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری شيراز خوش آمديد

            

بر اساس بند 2 ماده 71 قانون شوراها ، بررسي و شناخت كمبودها ، نيازها و نارسايي هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي شهرها و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي و ارايه آن ها به مقامات مسئول از وظايف شوراهاي اسلامي شهر است.

همچنين به منظور نيل به اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در جهت استفاده از توانايي ها و ظرفيت هاي شهرداري براي انجام امور مربوط به مديريت شهري و تصويب مورخ 27/2/1382 شوراي عالي اداري در خصوص واگذاري برخي از فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي در محدوده قانوني و حريم شهرها به شهرداري ها، ‌لزوم ايجاد شاخه تشكيلاتي با جايگاه (( معاونت )) پيشنهاد مي گردد.

شهرداري به لحاظ آن كه مديريت شهر را به عهده دارد و شهر نيازمند مفاهيمي چون تميزي، انضباط، ‌زيبايي، توسعه، عمرانن، بازسازي، نگهداري، فرح بخشي،‌ امنيت و بهداشت است و كيفيت اين مفاهيم نيز صرفا برگرفته از فرهنگ جامعه است، مي بايست به فعاليت فرهنگي اجتماعي بپردازد.

مديرت شهري براي ارتقاي مفاهيم گفته شده، نيازمند آن است كه از طريق گروه هاي خانواده، ‌آموزش، اقتصادي، ‌مذهبي، سياسي و تفريحي كه در جامعه پذيري و بهنجار كردن فرزندان آن جامعه كاملا تاثير دارد، دست به عمليات يا جريان سازي فرهنگي بزند و در واقع نياز به حضور در ميان اين گروه ها دارد.