امروزه امر مطالعات و پژوهش به عنوان یکی از عوامل اصلی برنامه توسعه جوامع بشری به شمار می آید و میزان بودجه ای که به این امر توسط کشورهای پیشرفته دنیا اختصاص می یابد نشان دهنده یکی از شاخص های اصلی توسعه می باشد.

شهرداری شیراز نیز به عنوان یکی از ارگان های مهم اجرایی از پژوهش به عنوان یکی از محورهای اساسی در زمینه رشد و توسعه جوامع شهری جدید بهره می جوید.

 


..::  فراخوان پژوهشی شهرداری شیراز  ::..