مهران اعتمادی

 

کارشناس ارشد مهندسی صنایع

متولد 1345

نشانی پست الکترونيک: mayor@shirazcity.org