طبق اسناد و مدارک موجود، در سال 1290 شمسی به دستور استاندار وقت اولين شهردار شيراز منصوب و مسؤول تشکيل بلديه در شهر شيراز گرديد. در سال 1302 ساختمان شهرداری شيراز بنا و در سال 1306 مورد بهره برداری قرار گرفت. هم اکنون نيز شهردار شيراز در اين ساختمان نسبتاً تاريخی مشغول به فعاليت می باشد.

 

 

1. حبيب الله خان حاج قوام ديوان

2. مستشير السلطنه قوامی

3. قوامی

4. ميرزا خان شيبانی

5. امير نصرت خواجه نوری

6. لطفعلی معدل (معدل السلطنه)

7. قاسم نام آور

8. علی اصغر حجازی

9. محمد کاظم حکيمی (مشير همايون)

10. احمد علی بنی آدم

11. حسام الدين عارفی

12. سيد محمد تقی گلستان

13. احمد خسرو پيشه

14. محمد حسن خان بهبهانی

15. مرتضی خان حکمت

16. محمد قلی خان قوامی

17. مهندس سياوش کارگر

18. حشمت الله امامی

19. عزيز الله قوامی

20. تيمسار سرتيپ قوامی

21. تيمسار سرلشکر سيف الله همت

22. سيد علی عطری

23. غلامرضا دبيران

24. ايرج مهرزاد

25. محمد علی پوربابايی

26. سرهنگ امان الله صفايی

27. حبيب الله بهبهانی

28. عزت الله تيرانداز

29. فتحعلی اميرابراهيمی

30. ايرج عطارد

31. رحمت الله ايزدی

32. هادی شاپوريان

33. فريدون موحدی

34. سيد مهدی ابطحی

35. عنايت الله خالدی

36. محمد علی معتکف

37. عنايت الله سنايی

38. ابوالقاسم خوارزمی

39. سيد حسين فقيهی

40. محمد جواد رعنائی فرد

41. محمد کسرائی

42. محمد جواد رعنائی فرد

43. اسد الله عابدی

44. صمد رجاء

45. محمد صادق کيانی نژاد

46. صمد رجاء

47. محمد مهدی قهرمانی

48. محمد زند وکيلی

49. فرج الله رجبی

50. صمد رجاء

51. جعفر قادری

52. رضا خیراندیش

53. مهران اعتمادی