برگشت


برادر احمد بن موسي است كه به اتفاق برادر به شيراز آمد و در گوشه اي پنهان مي زيست و به عبادت مشغول بود. قرآن مي نوشت و از حق الكتبابت آن امرار معاش مي نمود و به خريد و آزاد كردن غلامان مي پرداخت. مرگ او به اجل طبيعي بود و ضريح فعلي را كه از نقره ساخته شده اويس ميرزا معتمدالدوله ثاني فرزند فرهاد ميرزا عم ناصرالدين شاه در سال 1226 وقف بر روضه سيد محمد نمود.

در سال 923 خليل سلطان ذوالقدر والي شاه اسماعيل صفوي در فارس عمارتي ساخت كه مشتمل بر گنبد و رواق و كرياس و مسجد و چندين حجره دوطبقه بود.

ابن خليل سلطان مدت پانزده سال بر فارس حكومت داشت و به علت قصوري كه در جنگ چالدران از او سر زده بود محكوم به مرگ شد.