برگشت


حاج محمد نمازي فرزند حاج محمد حسن در سال 1275 ه. زاده شد. دوران كودكي را در هندوچين گذراند. سال هاي جواني را در شيراز و تهران سپري كرد. در سال 1303 به قصد سياحت به آمريكا رفت، اما اين سفر سرنوشت او را تغيير داده و نزديك به سي سال در آنجا اقامت كرد.

عشق به ايران براي او هميشه زنده بود و پس از موافقت در فعاليت هاي اقتصادي به ايران بازگشت. اگر چه نيت اصلي وي ايجاد مجتمع بهداشتي و درماني بود، اما او در سفر خود به ايران با پديده نامناسب آب آشاميدني برخورد و تصميم گرفت علاوه بر ساخت مجتمع درماني، آموزشي، نسبت به انجام سيستم مناسب آب لوله كشي نيز با مشاركت انجمن اقدام نمايد.

بنابراين او آب لوله كشي و نيز مجتمع درماني نمازي را در شيراز راه اندازي نمود.