شيراز


بازديد کنندگان گرامی! می کوشيم که به طور مرتب و لااقل گاه به گاه مجموعه های تصويری ديدنی از شيراز و هر آنچه گونه ای به آن ربط داشته باشد برای تان گرد آوريم. اين صفحه جايی است که تک تک شما نيز می توانيد در شکل دهی به آن سهم داشته باشيد. برای اين کار می توانيد يا مجموعه تصاوير اختصاصی خود را ارائه کنيد تا به نام خودتان در اين پايگاه عرضه شوند و به اين ترتيب اين صفحات نمايشگاه اينترنتی آثار شما می گردد يا اين که نشانی پايگاه هايی را به ما اعلام کنيد تا ضمن رعايت حقوق قانونی آثار، از آنها در طراحی و زيباسازی صفحات اين پايگاه استفاده کنيم. به اين منظور و برای ارائه آرا و پيشنهادهای تان به ما نامه بدهيد. چشم انتظاريم!

 

هم اکنون مجموعه های تصويری زير آماده بازديد هستند: