بازگشت

امسال بهار طبيعت و مراسم نوروز مصادف شده است با ايام محرم و عاشورای حسينی. مردم شيراز چه هوشمندانه هر دو مراسم را گرامی می دارند. دور ظرف سبزه نوار سياه می تابند و بر سر در مغازه های خود، ماهی فروشان نشان عزا می آويزند. در کنار هفت سين چيدن شان، تعزيه برپا می دارند و

...


عکس های اختصاصی

پايگاه شهرداری شيراز

© 2002