ديدنی ها  راهنمای شهر  مشاهير  تاريخ و فرهنگ  مجمو عه های تصويری  فيلم و موسيقی  اطلاعات جامع


شيراز، شهری با سابقه هزاران ساله که گوشه گوشه آن نمايشگه اين ادعاست. شيراز، شهری با طبيعتی هماره با طراوت که دلربايی اش را کسی منکر نمی تواند شد. شيراز، شهری با مردمانی گرم و مهمان نواز که دمی فرصت را برای شادمانه زيستن از کف نمی نهند.

اين صفحه از پايگاه محلی است برای گشت و گذارتان در فضايی که حال و هوای شيراز دارد. خوش باشيد!